Oorspronkelijk bronwater is energetisch zuiver water!

In feite zijn we erachter gekomen dat we nog heel weinig wisten en weten over het wezenlijke van water en de essentiële rol die het vervult in het lichaam. Het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan.

Onze kennis en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Ons leidingwater is zodanig behandeld dat de materiele samenstelling voldoet aan bepaalde criteria.

Deze criteria zijn in feite gebaseerd op beperking van gezondheidsrisico’s van de mens. In tegenstelling tot leidingwater wordt de gezondheidswaarde van bronwater als vanzelfsprekend beschouwd. Natuurwetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet alleen met de zuiver materiële samenstelling van het water te maken heeft maar met name met de bio-energetische toestand ervan.

Energetisch zuiver water is:

vrij van schadelijke trillingen (frequenties), heeft een kristallijne structuur en heeft een hoge energetische waarde. Het blijkt dat dit water uitgesproken positief werkt op en in het fysieke lichaam en de energetische lichamen.

Gewoon leidingwater en gefilterd leidingwater:

is daarentegen heel arm, soms zelfs ‘dood’ water geworden. Bovendien heeft leidingwater de schadelijke frequenties van vervuilende stoffen en elektromagnetische straling in zich opgeslagen (elektro-smog). Filteren verbetert daar niets aan.

“We noemen het ‘watervitalisering’, in feite is het revitalisering van water.”

Leidingwater kan door een natuurgetrouwe behandeling van water weer energetisch zuiver worden zoals natuurlijk bronwater. We noemen het ‘watervitalisering’, in feite is het revitalisering van water.

Ieder huishouden kan eenvoudig van vitaal levend water genieten uit iedere kraan door de montage van een watervitalisator die eenvoudig centraal in de hoofdwaterleiding aangebracht kan worden. Er kan ook een kleiner type aan een kraan geschroefd wordt. Dit is de universeel vitalisator.

“The soul of man is like water: from the sky it comes, to the sky it ascends, and down again to earth it is forced, ethernally changing”

J.W.v. Goethe

De werking van water

Water is een essentieel element bij alle functies in ons lichaam. Over het algemeen staan we alleen maar stil, of lijken we belang te hechten aan de transport functie van water ten behoeve van de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor de energie- en informatie overdracht die noodzakelijk zijn voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel.

Het wezenlijke van ‘water’ speelt daarbij een essentiële rol, die door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend, omdat water alleen op z’n chemische en biologische samenstelling en functioneren wordt onderzocht. De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk lichaam(-en) staat pas in de kinderschoenen.

“Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel.”

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijven uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intracellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio fysisch onderzoek wijst erop dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

Clustering en structuur van water

Tegenwoordig weten we dat de kwaliteit van water mede afhankelijk is van zijn clusterstructuur. De energetische zuiverheid is onder andere terug te voeren tot de natuurlijke structuur van water. Meerdere watermoleculen (H2O) kunnen zich met elkaar verbinden tot zogenaamde waterstofbruggen, ook wel waterclusters genoemd. Water bestaat uit een combinatie van vrije ongebonden watermoleculen en waterstofbruggen.
Door onder andere de wijze waarop de waterstofatomen en het zuurstofatoom met elkaar zijn verbonden en de eigenschappen van het watermolecuul kan de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd heel verschillend zijn. Dit komt tot uiting in de verschillende verschijningsvormen van ijs en sneeuwkristallen, maar bijvoorbeeld ook in verschillende geometrische structuurvormen als gevolg van geluidstonen.
De energetische kwaliteit is onder andere afhankelijk van de mate waarin waterstofbruggen in water voorkomen in verhouding tot het aantal vrije moleculen, maar ook van de grootte van deze waterstofbruggen en van de structuur waarin de waterstofbruggen zijn opgebouwd.

De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Uit wetenschappelijk onderzoek van Dr.Ludwig blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig (100 %) zijn verwijderd , voor … en na de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen.

Deze frequenties blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met de eigen frequenties van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn.

Het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Let wel: water neemt ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties op van het elektriciteitsnet (50 Hertz), televisie, computerbeeldschermen, mobiele telefoons, Wifi en communicatie-netwerken, radarstraling etc. (de zgn. elektrosmog). Flessen bronwater dus ook!

“Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.”

In herinnering dat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk, via het water in ons lichaam worden ingebracht. De trillingsfrequenties van de ons omringende en steeds intenser wordende elektrosmog worden ook rechtstreeks door straling op het lichaam(en) overgedragen en zo in onze lichaamsvloeistoffen opgeslagen. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

De energetische waarde van water

Natuurlijk water leeft! Water in een bergbeek heeft een bio-energetische waarde die hoger is dan van de mens. Vers, natuurlijk bronwater heeft dat ook.
Er zijn (geneeskrachtige) bronnen die hoog-energetisch zijn. Dit natuurlijk water voegt iets toe aan ons energetisch systeem !!

Ons leidingwater wordt mechanisch, biologisch en chemisch gezuiverd en op de lange transportweg naar het aftappunt onder druk door leidingen geperst. De verandering die het water bij dit totale proces ondergaat, maakt dat de energetische waarde bijna totaal verloren is gegaan. Door middel van radiosthetisch onderzoek kan de bio-energetische waarde van ‘levende substanties’ en organismen bepaald worden, waarbij de Bovis-waarde de meeteenheid is.

De Bovis-waarde van water moet boven de 6500 liggen

De waarde van ca. 6500 Bovis-eenheden kan voor de mens zelf als de ondergrens voor ‘gezond’ worden beschouwd.

De energetische waarde van het water in een bergbeek heeft een waarde van ca 8000 Bovis.
Voor het water uit sommige geneeskrachtige bronnen is de Bovis-waarde ca. 42.000.

De Bovis-waarde van leidingwater ligt tussen 100 en ca 4000 Bovis  (!),
Na behandeling met de centrale watervitalisator van Gaia Aqua 37.500.

Noot: De oorspronkelijke schaalverdeling van Bovis loopt tot 10.000. Inmiddels circuleren op internet ook absurd hoge Bovis-waarden. Mede omdat de waarde met radiosthesie wordt bepaald is het nuttig om een vergelijkend onderzoek te hebben van vele type watervitalisatoren uitgevoerd door hetzelfde instituut: Het is zinvol appels met appels te vergelijken. Zie het hoofdstuk testresultaten/ Institut fur Radiogeologie. De maximale waarde in de natuur is daar 45.000 Bovis. De claim van miljoenen Bovis blijkt na onderzoek dan slechts ca 13000 Bovis te zijn.

Verlevendiging en energetisering van water

Er zijn methoden die de -schadelijke- trillingen in water teniet kunnen doen en water energetisch z’n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek vormt de basis van deze methoden.

Een pionier op dit gebied is de Oostenrijker Victor Schauberger Zijn fascinerend onderzoek tot ca eind 1950, later voortgezet door zijn zoon Walter, heeft velen geïnspireerd. Gebaseerd op ideeën van Schauberger is er een methode waarbij het water uitsluitend op speciale wijze wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen gerichte beweging (implosie – vortex). Deze methode verlevendigt het water.

Deze specifieke werveling van water kan eenvoudig worden toegepast in een apparaatje die aan een kraan of douche wordt bevestigd: De originele Martin Whirbler.

Gebaseerd op het herinneringsvermogen van water kan er ook verdere energetisering van water plaats vinden als het wordt geleid langs energetische dragers, waarbij door overdracht via resonantie het water wordt behandeld.

Van groot belang bij de keuze van de energetische drager is de kwaliteit ervan voor duurzame gezondheid en de blijvende werking van de resonantieoverdracht.

De natuurlijke weg door bergbeken en aarde-gesteentes die bronwater gaat voordat het in de bron ‘tevoorschijn’ komt kan dan ‘natuurgetrouw’ gerealiseerd worden met spiraalvormige werveling in combinatie met overdracht door resonantie waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (zoals de energie van gesteenten, halfedelstenen en kristallen).

“De werking van de Gaia Aqua watervitalisator is blijvend zonder onderhoud!”

Deze natuurlijke methode zorgt voor een zeer stabiel, goed houdbaar water zonder schadelijke trillingsfrequenties, met een hoge bioenergetische waarde van ca. 37.000 Bovis en een hoogwaardige ordening in de struktuur. Deze ‘natuurgetrouwe waterbehandeling kan gerealiseerd worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden. Er is ook een kraanuitvoering.

Sinds 1996 hebben wij ervaring met deze techniek en dit toont dat de werking van de watervitalisator minstens 15 jaar blijvend is zonder onderhoud!

Van belang is het te weten en zich te realiseren dat de regeneratie van water met deze methode vrij is van kunstmatige technieken zoals magneten, elektriciteit of chemicaliën.

Gezond water voor dagelijks gebruik, jaar in – jaar uit, wordt verkregen met ‘natuurgetrouwe’ behandelingsmethoden zonder kunstgrepen of grofstoffelijke krachten. Het hoeft geen ‘oppepper’ te zijn. Water met de eigenschappen van oorspronkelijk bronwater is water zoals de natuur het bedoeld heeft: Gaia Aqua.

Er zijn ook methodes voor waterbehandeling die gebruik maken van kunstmatige technieken (bv kunstmatige bioresonantie, toegevoegde frequenties al of niet aangepast aan de gebruiker, Orgon, etc.). Hierbij wordt ‘een water’ gerealiseerd dat weliswaar in het begin tijdelijk verbeteringen of impulsen aan het lichaam geeft, maar in feite alleen geschikt is voor therapeutisch gebruik, voor een beperkte periode, omdat het tegennatuurlijk is. Ook heeft UMH getest dat dit water direct of een paar uur na aftappen energetisch al zijn kwaliteit en structuur verliest. De UMH watervitalisatoren geven hoogwaardig, stabiel water met een natuurlijke kristallijne structuur.

Ook de vitalisatoren die werken op basis van magnetisme realiseren een water dat op de langere termijn niet goed uittest op het absorptievermogen van de cellen. Met andere woorden: het water hydrateert niet goed.

De voordelen van gevitaliseerd water

Energetisch zuiver en schoon water

Gevitaliseerd water is zuiver in de zin van ‘trillingsvrij’. Dit energetisch ‘zuivere’ water wordt door drinken opgenomen door het fysieke lichaam en zuivert via de lichaamsvloeistoffen de cellen, weefsels en organen/orgaansystemen.

Het draagt bij aan genezing van ziekte en aandoeningen en is als zodanig dan ook ondersteunend bij iedere ‘heel’-methode.

Detoxen

Er is een betere en diep werkende ontgifting van het lichaam. Het regenereert de lichaamsprocessen en verbetert het functioneren van organen en orgaansystemen.

Voedingsstoffen beter opneembaar

Het werkt opbouwend. Er is een betere opname door het lichaam van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen etc.

Douchen en baden

Baden en douchen met energetisch zuiver water is net zo belangrijk als drinken omdat hierbij zowel het fysieke lichaam (via huid) als de energielichamen rechtstreeks worden geschoond !

Na douchen en baden voel je je fit. Het werkt harmoniserend. In praktische zin zorgt de zuivering van het fysieke lichaam en de energielichamen voor een betere aarding waardoor de gevoeligheid afneemt voor ongewilde energieën van buiten af.

Huidklachten kunnen verdwijnen

“Vitalisering verandert de structuur van het water waardoor het zacht en weldadig aanvoelt.”

Het maakt de huid zacht en jong. De trekkende en droge huid verdwijnt zonder gebruik van ‘olie’s ‘, terwijl huidklachten verminderen of geheel verdwijnen (huiduitslag, jeuk, niet tegen water kunnen, overgevoeligheid metalen en andere stoffen).

Energetische bescherming

Door de ‘wisselwerking’ van het fysieke lichaam en de energielichamen werkt deze zuivering in de aura door. Met name de beschreven natuurgetrouwe techniek zorgt voor een gelijkmatige positieve werking op alle chakra’s. 

De ervaring is dat mensen die gevoelig zijn en openstaan voor energieën van anderen en/of energetische vervuiling, door douchen en drinken weer schoon worden. Veel sensitieve gebruikers voelen zich veel beter geaard.

kalk

Vitalisering verandert de structuur van het water waardoor het zacht en weldadig aanvoelt. De structuur van kalk in het water verandert waardoor het zich niet meer afzet.

Smaakt zacht en vol

Bovendien smaakt het water beter, voller en zachter en het drinkt veel makkelijker weg. Van belang voor de grote groep van mensen die veel te weinig drinken doordat leidingwater na een paar slokken al tegenstaat.

Bescherming tegen electrosmog

De schadelijke electromagnetische frequenties belasten onze stofwisseling en onttrekken energie.

Energetisch ‘zuiver water’ doorbreekt dat!

Natuurlijk levend vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam. Vitaliseren maakt water tot het krachtige levenselixer zoals het bedoeld is en van oudsher wordt gezien. Onmisbaar voor een gezonde levenswijze.