Algemene voorwaarden

Versie definitief 16 maart 2022 1

Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden Gaia Aqua

Identiteit van de ondernemer:
Gaia Aqua, gevestigd op Wieksloterweg WZ 17, 3763 LH Soest en Valeriaanstraat 120, 3765 ES Soest
Bezoekadres: Wieksloterweg WZ 17
Telefoonnummer: 06-37024158
Kvk nummer: 32151710
E-mail: info@gaia-aqua.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gaia Aqua tot het bestellen van producten in onze
webwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gaia Aqua en de Koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gaia Aqua voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Gaia Aqua zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
Artikel 2 Het Aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Gaia Aqua is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
Als Gaia Aqua gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de
aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gaia Aqua niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 3 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gaia Aqua onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gaia Aqua is
bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gaia Aqua passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de
Koper elektronisch kan betalen, zal Gaia Aqua daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zie ook onze
privacyverklaring.
4. Gaia Aqua kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien Gaia Aqua op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Gaia
Aqua gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.Versie definitief 16 maart 2022 2
5. Gaia Aqua zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Gaia Aqua waar de Koper met klachten terechtkan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.
Artikel 4 De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Gaia Aqua producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar zij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gaia
Aqua dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 5 Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van
een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst van Gaia Aqua heeft
ontvangen.
2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
3. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Gaia Aqua is gewezen op de
te late betaling en Gaia Aqua de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd en is Gaia Aqua gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de
daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Gaia Aqua kan ten voordele van de
Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 6 Levering
1. Gaia Aqua zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen,
uitvoeren van bestellingen van producten en de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Gaia Aqua kenbaar heeft gemaakt.