Testresultaten Gaia Aqua watervitalisator

De afgelopen jaren hebben we gezien dat er op internet en daarbuiten veel beweringen gedaan worden over de resultaten die bereikt worden met waterbehandelingsapparatuur, zonder dat het door onderzoek wordt onderbouwd. We zijn overtuigd dat resultaten met vergelijkbare apparatuur uit promotie-overwegingen gewoon wordt overgenomen.

Vanaf het begin hebben we de resultaten die we bereiken met onze methode van watervitalisering met onafhankelijk onderzoek getoetst. We doen dat tot op de dag van vandaag. Opdat we de beweringen die we doen rationeel kunnen onderbouwen
De kwaliteit van ons water is inmiddels op vele manieren en in vele instituten getest. Dit betreft zowel technisch weten-schappelijk-, natuurgeneeskundig- als radiostetisch onderzoek. Uitstekende testresultaten, o.a. van Dr. Ludwig (Biophy-sik), Dr. Knapp (Color-plate), Dr. Kilibaeva (Microbiologisch), Prof. Popp (Biophotonen), Dr. Doepp en van het instituut Kohfink (oa vergelijkend onderzoek) bevestigen de energetisch hoogwaardige en zuivere waterkwaliteit.

Daarom durven we oprecht te stellen:
De hoogste kwaliteit natuurlijk Water Getest en Bewezen!

Bijgaand in het kort een aantal van de conclusies resp. resultaten van de testen met de Gaia-Aqua watervitalisator alsmede een overzicht van de door het Institut fur Radiogeologie van Kohfink uitgevoerde onderzoek ter vergelij-king van vele soorten water en waterbehandelingsapparatuur.

Bij het Elektrolumineszens-onderzoek in het laboratorium van het instituut van Prof. Popp wordt photonen onderzoek gedaan met hoogsensitieve lichtdetektoren, De photonen-emissie ( het vrijkomen van photonen) is afhankelijk van de fysieke eigenschappen van het water. Met deze sensitieve methode kunnen geringe kwaliteitsverschillen in vloeistoffen zeer nauwkeurig en tevens betrouwbaar (reproduceerbaar) aangetoond worden.

Een van de onderzoeken is uitgevoerd met als basis een zuiver bronwater. Het bronwater wordt daarna behandeld met UV licht (met als doel: desinfectie) zoals dat nu deels ook in Nederland bij het waterleidingbedrijf plaatsvindt.
Dit laatste water wordt daarna door de watervitalisator behandeld. Dus:
1. Bronwater (Quellwasser).
2. Bronwater na UV- behandeling.
3. Bronwater na UV- behandeling en vitalisering (Gaia-aqua/UMH).

Na de UV-behandeling is het aantal gemeten photonen sterk toegenomen. De UV-behandeling veroorzaakt een zeer duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit.
Echter na het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator is een meer ( !!!) dan volledig herstel te zien en is er weer de oorspronkelijke kwaliteit van het bronwater.

Ook het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator van met chloor behandeld water veroorzaakt een enorme verande-ring ten goede van de Elektrolumineszen waarden, hetgeen duidt op een uitstekend herstel van de kwaliteit van dat water.

Het resultaat is volgens Prof. Popp zeer indrukwekkend: "Verbazingwekkend is de duidelijkheid van het effect, dat met andere methoden vermoedelijk niet bereikt kan worden. Het resultaat van de vitalisering heeft mij zeer verrast".

Bij de huidweerstandsmetingen van meridiaanpunten met het diagnosesysteem PROGNOS door Dr.med. Doepp wordt aangetoond dat de verslechterde werking van organen als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon ( dus electrosmog) meer dan volledig wordt hersteld door het gebruik van Gaia-Aqua- gevitaliseerd water.

Institut fur Radiogeologie J.- Michael Kohfink Augsburg

Water Vergelijkingsmetingen stand 2008 ( letterlijke overname van een aantal testresultaten en uitleg.)
De kwaliteit van diverse soorten water zijn gemeten volgens 2 verschillende methoden: - I - Hoogfrequentie-meting met een Exahertzmultimeter 'EHM 2000' en 'WHFS7-4'
Hoe hoger het aantal pulsen per seconde door het medium gaat, des te geringer is de waterweerstand des te schoner resp. des te beter gestructureerd is de molecuulstructuur van het water. Een hoge Impulswaarde toont aan dat het medium een hoge graad van ordening bezit. De moderne wetenschap spreekt hierbij van een kristallijn-vloeibare fase van het water waarin de onderlinge moleculaire krachten een hoge energie bezitten ( mate van duurzaamheid om deze geordende structuur vast te houden ).

- II - Radiostetische meting ter bepaling van de Bovis-eenheden (BE):
Hoe hoger de Bovis-waarde, des te enegierijker resp. levendiger is het water. Normaalwaarde ca 5500 BE ( in de natuur maximaal ca 45000 BE )
Bij optimaal water voor het organisme dient zowel de impulswaarde als de Boviswaarde (BW) hoog te zijn.
Voor de testen wordt water uit stadswaterleiding van Augsburg gebruikt. De meettechnische basiswaarden van dit water zijn 23 Impulsen/sec en 5960 BE.
Van iedere soort water zijn de metingen 4 keer uitgevoerd om afwijkende waarden te voorkomen.

Kohfink over Gaia-Aqua/UMH: "Met deze watervitalisator is een drinkwaterkwaliteit te bereiken die alle methoden en meetwaarden tot heden overtreft. Er wordt een waterkwaliteit bereikt die beter is als bij vele mineraal watersoorten. Het met de Gaia-Aqua/UMH watervitalisator behandelde water bezit dezelfde Oerinformatie als zuiver bronwater uit de Canadese Rocky-Mountains. Inbouw van deze vitalisator in het openbare waterleidingnet zou een zegen voor de mensheid zijn".

Dr. Ludwig over Gaia-Aqua/UMH na spectrum-metingen: "De meetresultaten tonen een zeer positieve biofysische werking van de vitalisator op het doorgestroomde water. In vergelijking met metingen aan andere waterapparaten zijn de resultaten uitstekend, buitengewoon goed".

De structuurverandering van kalk in water door de Gaia Aqua watervitalisator

De vitalisering van het water met de Gaia Aqua watervitalisator heeft een verandering van de kalkstructuur in het water tot gevolg. De harde spitse calciet kristal in gewoon leidingwater verandert in het gevitaliseerde leidingwater na de watervitalisator in een ronde slibachtige kristal die niet meer de neiging heeft om zich af te zetten.

Bijgaand microscopische beelden van deze kalkstructuur.

Normaal leidingwater

Gaia Aqua gevitaliseerd water
Microscopisch beeld van Calciet kristallen met spitse vorm die vooral bij verhitting van normaal leidingwater ontstaan. Deze kalkkristallen hebben een sterke neiging tot ketelsteenvorming en harde kalkafzetting. Microscopisch beeld van kalkafzetting met Gaia-Aqua gevitaliseerd water: de Calciet kalkkristallen zijn omgevormd tot Argoniet. Door de ronde vorm is er geen tendens meer tot directe hechting van de kalk. Kalkvlokjes blijven drijven in het water, reeds eerder vastgezet kalk laat geleidelijk los.

In de praktijk met technische apparatuur komt het erop neer dat kalk zich minder of niet meer hecht.
Op plaatsen waar water achterblijft, zal dat verdampen en blijft de vaste stof, dus ook kalk achter. Er is op een douchewand, de warme zijde van een kraan of aan het element van de waterkoker dus nog wel degelijk kalkafzetting doordat het achterblijvende water verdampt, maar dit is veel minder dan gebruikelijk. De zachte argoniet kalkkristallen kunnen veel makkelijker worden verwijderd dan de harde kristal.
Bij het element van de wasmachine wordt de kalk die door verdamping op het element achterblijft, bij de volgende spoelgang door het erlangs stromende water weer opgelost. Bij het element in de elektrische waterkoker waar het water niet zoals bij de wasmachine langs het element stroomt, zal de kalk zich in vergelijking met de wasmachine meer opbouwen, maar na verloop van tijd brokkelt deze kalk weer af. Het element is ook veel makkelijker schoon te maken.
Reeds afgezet kalk lost door het erlangs stromende water weer op zodat het verwarmingselement in technische apparatuur weer schoon wordt.
Praktisch betekent het een langere levensduur van de apparatuur, maar ook een hoger rendement van de warmteoverdracht. In beide gevallen dus kostenbesparingen.

Photonenonderzoek Prof. Popp

Elektrolumineszens onderzoek van :
1. Bronwater (Quellwasser)
4. Water 1. na UV behandeling
5. Water 2. na vitalisering (Gaia-aqua/UMH) (dus bronwater + UV + vitalisering)


Bij het Elektrolumineszens-onderzoek in het instituut van Prof Popp wordt het medium ( in dit geval water) gedurende korte tijd (4 seconden ) geprovoceerd door het aanleggen van een elektrische spanning. Daardoor ontstaan ladingsdragers (ionen en elektronen) die zich na het ontstaan weer recombineren. Bij ieder van deze samenvoeging van ion en elektron komt een Photon vrij. Deze photonen kunnen met hoogsensitieve lichtdetektoren gemeten worden. Het recombinatie proces vindt al plaats tijdens de provocatiefase ( zgn. Anregung-fase ) en gaat door na deze fase.
In de grafiek is het aantal vrijkomende lichtphotonen afgezet tegen de tijd terwijl in de diagrammen een gemiddelde waarde is aangegeven tijdens de provocatie en na deze "Anregung".

De photonenemissie ( vrijkomen van photonen) is afhankelijk van de fysieke eigenschappen van het water. Met deze sensitieve methode kunnen geringe kwaliteitsverschillen in vloeistoffen zeer nauwkeurig en tevens betrouwbaar aangetoond worden.

Het resultaat is volgens Prof. Popp zeer indrukwekkend:
"Erstaunlich ist die Klarheit der Effekte, die mit anderen Methoden vermutlich nicht erzielt werden kann".

Kort samengevat en vertaald naar praktisch gebruik is het resultaat van het onderzoek:
De UV behandeling veroorzaakt een zeer duidelijke verslechtering van de waterkwaliteit.
Echter het vitaliseren met de Gaia Aqua/UMH vitalisator ( type .. inch ) van het met UV behandelde bronwater geeft een meer ( !!!) dan volledig herstel te zien van het bronwater.

Bron: Biophotonic: www.biophotonen-online.de